Izraelská studie: třetí dávka vakcíny a vliv na menstruační cyklus. Špatné zprávy?

Izraelské ministerstvo zdravotnictví v únoru letošního roku ukázalo výsledky své studie týkající se hlášených nežádoucích účinků po třetí dávce vakcíny Pfizer. Zajímalo nás, jaký efekt mělo třetí covidové očkování na menstruační cyklus, jeho průběh a pravidelnost. A jak efekt proticovidových vakcín na menstruaci zmapovala předchozí studie americká a průzkum v Norsku.

Před rokem, na jaře 2021, když se začínalo očkovat proti covidu-19, se objevily zkušenosti amerických žen (USA byly v očkovací aktivitě napřed před ČR), které pozorovaly, že očkování neblaze ovlivnilo jejich menstruační cyklus. Ženy převážně referovaly, že krvácení se dostavovalo dřív a bylo silnější. Bylo to v době, kdy k tomuto jevu neexistovaly žádné vědecké studie. V článku Má očkování proti vliv na menstruaci? A jaký? jsme informovali mimo jiné o průzkumu, ve kterém docentka antropologie Kate Clancy začala tyto možné souvislosti zkoumat. Po půl roce sběru dat byl její průzkum uzavřen začátkem října 2021 - bohužel výsledná analýza není k dnešnímu dni ještě známá.

Má vakcína proti covidu vliv na menstruační cyklus?

První a druhá dávka očkování a menstruace v USA

Možný vliv covidové vakcíny na menstruační cyklus byl však loni na jaře v USA téma a kromě avizovaných snah docentky Kate Clancy se jím zabývali i jiní. Tým v čele s Alison Edelman z Oregonské univerzity pro zdraví a vědu v Portlandu posuzoval, zda je očkování proti onemocnění covid-19 spojeno se změnami cyklu nebo délkou menstruace u těch žen, které jsou očkovány, ve srovnání s neočkovanou skupinou. Prospektivně bylo zkoumáno 2403 (postupně) očkovaných jedinců a 1556 neočkovaných. Jednalo se o ženy ve věku 18 až 45 let, které neužívají hormonální antikoncepci a mají normální délku cyklu mezi 24 až 38 dny. Sledovalo se 6 menstruačních cyklů za využití aplikace "Natural Cycles" - v případě očkované skupiny tři cykly před vakcinací a tři cykly po (čtvrtý cyklus zpravidla proběhl po první dávce, pátý cyklus po druhé). V očkované skupině dostalo 55 procent žen vakcínu Pfizer/BioNTech, 35 procent očkovací látku Moderna a 7 procent žen vakcínu Janssen.

Výsledek publikovaný v odborném americkém časopise Gynekologie a porodnictví zněl, že "očkování proti koronavirové nemoci covid-19 je spojeno s menší než jednodenní změnou délky menstruačního cyklu, ale bez změny délky menstruace". Na úrovni populace nebyla nalezena žádná klinicky významná změna délky cyklu spojená s očkováním proti covidu-19. Ve shrnutí výzkumu dále čteme: "Zprávy ze sociálních médií naznačují, že menstruační poruchy jsou mnohem častější, ale tyto poruchy se zdají být dočasné. Nedostatek prospektivních důkazů na úrovni populace o vztahu očkování proti covidu-19 a menstruačních cyklů omezuje naši schopnost dostatečně řešit tyto obavy a radit ženám v reprodukčním věku, co očekávat od očkování." Výsledek byl nicméně podle Edelman "uklidňující", neboť jakákoli změna kratší než osm dní je ostatně i dle Mezinárodní federace gynekologie a porodnictví klasifikována jako normální.

Podrobněji si o výzkumu vedeném Alison Edelman a financovaném National Institutes of Health můžete přečíst zde (v orginále) a zde (česky). Doposud je tato studie asi nejvýznamnější na poli zkoumání, jaký mají covidové vakcíny dopad na menstruační cyklus. Je tedy nutno zmínit, že v metodice využitou aplikaci Natural Cycles využívají statisticky více bělošky s vyšším dosaženým vzděláním a nižším BMI - přičemž tělesná hmotnost má na menstruační cyklus rovněž vliv a průměrná Američanka není tak štíhlá jako průměrná uživatelka aplikace Natural Cycles.

Vrátíme-li se k již zmíněné antropoložce Kate Clancy, jejíž loňská twitterová výzva přiměla ženy sdílet a popsat změny v jejich cyklu po očkování, musíme znovu litovat, že výsledky analýz jejího týmu - vycházející z odezvy 130 000  žen - ještě nejsou k dispozici. Mezi ženami, kterým podle Clancy a její spolupracovnice Katharine Lee očkovací dávka nepříjemně "rozhodila" cyklus, bylo mnoho žen užívajících hormonální antikoncepci, případně žen, které už počítaly s tím, že jsou po přechodu - a opětovné krvácení po očkování pro ně bylo šokem. Takové ženy stojí mimo skupinu, již zkoumal tým Alison Edelman.

Na webu amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí se dočteme, že výsledky studií naznačují, že lidé, kteří mají menstruaci, mohou po očkování pozorovat malé změny průběhu cyklu, ale jsou to změny dočasné a stále neexistují žádné důkazy o tom, že by vakcíny proti covidu-19 měly vliv na plodnost.

Co na to Norové?

Protože se s pozorováním změn svého menstruačního cyklu ozývaly i ženy v Norsku, zařadil Norský institut veřejného zdraví (NIPH) otázky týkající se menstruačních změn do několika probíhajících populačních studií. V prosinci 2021 přišel s výsledky, které se týkají mladých žen ve věku od 18 do 30 let. „Změny menstruace jsou velmi časté, a dokonce i před očkováním téměř čtyři z deseti mladých žen uvedly, že je prodělaly. Studie však ukázala, že více žen zaznamenalo změny po první nebo druhé dávce vakcíny,“ uvedla Lill Trogstad z Norského institutu veřejného zdraví.

Hlavním cílem studie bylo objasnit, zda se menstruační změny vyskytují častěji u očkovaných než neočkovaných žen. Výsledky byly publikovány v Social Science Research Network.

Mnoho žen hlásilo silnější menstruaci než obvykle po první a druhé dávce vakcíny:

  • 7,6 % uvedlo silnější menstruaci před očkováním
  • 13,6 % uvedlo silnější menstruaci po první dávce
  • 8,2 % uvedlo silnější menstruaci před druhou dávkou
  • 15,3 % uvedlo silnější menstruaci po druhé dávce

Mezi ženami, které zaznamenaly menstruační změny po první dávce, téměř dvě ze tří žen zaznamenaly změny také po dávce druhé. Po druhé dávce vakcíny se u všech výsledků mírně zvýšil podíl žen hlásících změny menstruace.

Údaje o délce trvání menstruačních poruch po druhé dávce zatím nejsou k dispozici, ale NIPH je nadále sleduje. "Většina menstruačních změn po první dávce byla přechodná. V průměru se vrátily k normálním hodnotám v době očkování druhou dávkou, přibližně dva až tři měsíce po první dávce," vysvětluje Trogstad. V Norsku bylo doporučeno ženám s přetrvávajícími změnami menstruace poradit se se svým lékařem, aby vyloučil další onemocnění, která mohou vyžadovat léčbu.

Analýzy menstruačních změn a jiných typů krvácení (včetně krvácení po menopauze) v jiných věkových skupinách v Norsku stále probíhají a budou k dispozici později.

Třetí dávka a menstruace v Izraeli

Jak pandemie v průběhu roku pokračovala, přikročily mnohé země k očkování třetí dávkou. Jestli jsme odolnější, toť otázka. Otázkou je i to, zda jsme moudřejší, pokud jde o vliv očkování na menstruační cyklus. Izraelské ministerstvo zdravotnictví v únoru letošního roku uvolnilo výsledky své studie týkající se nežádoucích účinků po třetí dávce vakcíny Pfizer. Připomeňme si, že v Izraeli začali prvním lidem podávat třetí dávku už v polovině července 2021, tedy měli možnost vyhodnocovat její případné vedlejší vlivy v časovém horizontu přesahujícím půl roku.

Dotazovaní byli vybráni z databáze očkovaných izraelského ministerstva zdravotnictví. Průzkum vychází z 2049 telefonických rozhovorů vedených proškolenými pracovníky a realizovaných v září a říjnu 2021. (Na rozdíl od americké studie Alison Edelman zde jde o retrospektivní kohortu.) 51 % respondentů byli muži a 49 % tvořily ženy. Populace vzorku byla stejnoměrně rozdělena mezi tři věkové skupiny (18-39, 40-59, 60+). Cílem bylo určit frekvenci vedlejších účinků, které se objevily během 21 až 30 dní po očkování třetí dávkou vakcíny od společnosti Pfizer, a prozkoumat prevalenci vedlejších účinků v časové blízkosti podání třetí dávky dle věku a pohlaví.

Nežádoucí účinky po aplikaci třetí dávky očkování se v Izraeli samozřejmě netýkaly jen menstruace, ale například alergických reakcí a neurologických potíží (obrna lícního nervu, potíže se zrakem, sluchem pamětí). V tomto textu se však budeme zajímat o vliv na průběh menstruačního krvácení. A pokud jde o menstruační změny, výsledky poněkud šokují: "Asi 10 % žen (do 54 let) hlásilo další nežádoucí účinky, jako je nepravidelnost menstruace," uvádí se ve stručném shrnutí na stránkách gov.il. Přesto "většina hlášených nežádoucích účinků všeho druhu naznačuje, že nástup nežádoucích účinků po třetí dávce nebyl o nic horší než po prvních dvou očkováních".

"Kromě neurologických efektů považuji za nesmírně důležité efekty na menstruační cyklus u žen, konkrétně u 9,6 % žen v reprodukčním věku," píše RNDr. Jaroslav Janošek, Ph.D. v článku Vedlejší účinky po třetí dávce vakcíny dle reportu izraelského ministerstva zdravotnictví. "Ano, u každé desáté ženy se po třetí dávce objevila nějaká forma nepravidelnosti cyklu. U těchto žen bylo provedeno další šetření o 2-3 měsíce později, přičemž u přibližně poloviny z nich obtíže přetrvávaly a u třetiny z postižených byly nepravidelnosti tak závažné, že vyhledaly lékařskou pomoc (mimochodem, toto následné kontaktování po 2-3 měsících může být důvodem pro zpožděné zveřejnění, ale takto závažný počet nežádoucích účinků i z jiných oblastí podle mého mínění neopravňuje čekat s publikováním dat kvůli ověření jedné větve výsledků)."

Ze studie citujeme:
Následný metodicky vedený rozhovor s ženami, které hlásily menstruační nepravidelnosti, byl proveden mezi sedmým a dvanáctým týdnem po úvodním průzkumu. Účastnilo se ho 47 (79,7 %) žen, z 59 žen (ve věku 19 až 50 let), které v úvodním průzkumu uváděly menstruační nepravidelnosti v časové blízkosti třetího očkování.
Do souboru dat bylo vloženo celkem 45 z nich (2 byly vyloučeny, protože původní zpráva se týkala předchozí očkovací dávky, nikoli třetí).
Z celkového počtu žen, které se zúčastnily následného interview:

  • 88,6 % vypovídalo o pravidelném menstruačním cyklu před přeočkováním proti covidu-19.
  • 31,1 % vyhledalo lékařské ošetření kvůli menstruačním nepravidelnostem.
  • 9,1 % na to dostalo léky.
  • 39,0 % trpělo podobnými vedlejšími účinky po předchozí dávce očkování proti covidu-19; nejvíce však (67 %) potvrdilo, že vedlejší účinky odezněly před třetím očkováním a vrátily se po podání třetí dávky vakcíny.
  • Přibližně polovina žen uvedla, že vedlejší účinky v době šetření přetrvávají.

"Příliš časný nebo naopak pozdní nástup menstruace se možná nezdají závažné, ale tabulka s těmito problémy jasně ukazuje, že u žen, u nichž se obtíže s menstruací po třetí dávce vakcíny objevily, se vyskytly průměrně dva problémy," komentuje výsledky izraelské studie Jaroslav Janošek ve výše zmíněném článku. "A hlavně – zásah do menstruačního cyklu už rozhodně není běžná reakce po očkování, ne u 10 % žen. Navíc nevíme, jakým způsobem vakcína do cyklu zasahuje – můžeme se jen domnívat, zda je to na úrovni vaječníků (nejpravděpodobnější), na úrovni vyššího hormonálního působení, nebo zda efekt je způsoben jiným mechanismem. A můžeme pak doufat, že poškození je jen dočasné, i když z žen, které měly tyto problémy už po předchozí dávce, třetina řekla, že potíže přetrvávaly až do třetí dávky (tedy cca 6 měsíců), což už opravdu nevypadá na krátkodobou záležitost. Budou mít tyto ženy do budoucna problémy s početím? Opět to nevíme. A pokud to nevíme, opravdu, OPRAVDU nemůžeme s jistotou tvrdit, že to tak nebude."

Podrobnosti ke v Izraeli hlášeným nežádoucím účinkům po třetím očkování vakcínou Pfizer najdete v anglickém (dobrovolnickém) překladu studie v pdf.

Výkyvy cyklu v Česku

V Česku lze podezření na nežádoucí účinky vakcín hlásit na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. K dispozici je tam měsíčně aktualizovaný přehled "nahlášených podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti covidu-19". Všechna hlášení jsou pouhými podezřeními, nikoliv prokázanými nežádoucími účinky vakcín. K 1. březnu 2022 je hlášeno 634 podezření na "příznaky svědčící pro ovlivnění reprodukčního systému,... např. gynekologické krvácení mimo menstruaci, nepravidelná menstruace, opožděná menstruace, vynechání menstruace, bolestivá menstruace, silné nebo slabé menstruační krvácení, postmenopauzální krvácení, bolest nebo citlivost prsu, otok prsu, zvětšení prsu, erektilní dysfunkce, bolest varlat, poševní výtok, premenstruační syndrom, ovulační bolest, ovariální cysta, potlačená laktace". Celkový počet všech přijatých hlášení je k témuž datu 12 012.

Vliv stresu na menstruační cyklus

Prakticky u každé debaty na téma menstruačních výkyvů a možné souvislosti s očkováním a v každé studii na toto téma se zmiňuje jako možná příčina menstruačních změn i vliv stresu. "Stres je nejčastějším důvodem pro odchylky od normálního cyklu. Stresový hormon (kortizol) má přímý vliv na to, kolik estrogenu a progesteronu tělo vyprodukuje. Pokud se do krevního oběhu vyplaví příliš velké množství stresového hormonu, menstruační cyklus se může změnit," vysvětluje Ilona Bittnerová, zakladatelka blogu Kalíšek.cz v článku Nepravidelná menstruace. O stres jsme v pandemii věru neměli nouzi, ale neměl by být brán jako jediná možná příčina.

Případné změny menstruačního cyklu sledujte a nepodceňujte, ale nepanikařte. Očkování nemusí nutně být příčinou, může to být také známka toho, že se děje něco jiného, ​​co se shodou okolností objevilo poté, co jste byla očkována. Pokud nevysvětlitelná změna přetrvává, konzultujte vše se svým lékařem.

Vliv genderu na vědecké studie

Dříve se v odborných kruzích soudilo, že hormony a menstruační cyklus do výzkumu přináší "příliš mnoho proměnných", proto se výzkumy měly dále zaměřovat pouze na muže. Takto to fungovalo až do 90. let. Smutným faktem je, že při studiích, které se zabývají například vedlejšími účinky vakcín, se ženy a to, že menstruují, dost nezohledňuje ani dnes. "'Všimli jste si nějakých dopadů na menstruační cyklus?' To je [ve studiích] pravděpodobně něco, na co se nemyslí," soudí docentka Kate Clancyová.

Více o genderových předsudcích v medicíně čtěte v článku Ženě v bolestech nevěří, ale muž dostane prášky. Genderové předsudky i tam, kde je nečekáte.

Zdroj: https://www.kurzy.cz/zpravy/641216-vedlejsi-ucinky-po-treti-davce-vakciny-dle-reportu-izraelskeho-ministerstva-zdravotnictvi/; https://www.zdravotnickydenik.cz/2022/01/pouze-male-a-docasne-zmeny-nova-studie-zkoumala-vliv-ockovani-proti-covidu-19-na-menstruaci/; https://www.fhi.no/en/news/2022/menstrual-changes-following-covid-19-vaccination/

Redakce blogu Kalíšek.cz
Autorky článku

Mnoho článků na tomto blogu vzniká spoluprací několika žen. Také otázky pro rozhovory připravujeme společně. Z toho důvodu vznikl tento "profil". Možná právě pod ním najdete ty nejzajímavější články, protože když ženy spolupracují, vznikají ty nejlepší věci!

Články autorky

Doporučujeme také následující články

Má očkování proti covidu vliv na menstruaci? A jaký?

Očkování proti covidu-19 je v současné době jedním z nejdůležitějších společenských témat. Existuje souvislost mezi vakcinací a menstruačními obtížemi typu silnějšího krvácení, krvácení mimo obvyklý cyklus a podobně? Na sociálních sítích se objevily zkušenosti žen, které pozorovaly, že po očkování proti onemocnění covid-19 byl průběh jejich menstruace nějakým způsobem neobvyklý, povětšinou horší.

Nepravidelná menstruace

Průměrná menstruace trvá tři až sedm dnů a objevuje se jednou za měsíc, v ideálním případě každých 27 až 30 dnů. Za nepravidelnou menstruaci považujte tu menstruaci, která se odchyluje od normálu. Jaké jsou důvody nepravidelné menstruace?

Bolestivá menstruace a kalíšek

Kalíšek jsem si koupila v září 2013, takže už téměř rok jsem spokojená uživatelka. Po dlouhém hledání, které bylo velice náročné a myslela jsem, že nikdy neskončí, jsem se rozhodla pro Lunette 2. A musím říct, že tahle věc mi obrátila svět naruby.